ضوابط و مقررات مرخصی:

کلیه همکاران موظفند در خصوص استفاده از مرخصی استحقاقی استعلاجی بدون حقوق نکات زیر را رعایت نمایند .

مرخصی استحقاقی

 1. مدت مرخصی استحقاقی کارکنان به استناد ماده 64قانون کار 30روز با احتساب روز جمعه و تعطیلات رسمی می باشد .

 2. کلیه همکاران حق استفاده از مرخصی استحقاقی به میزان مقرر در سال را به تناسب مدت خدمت با استفاده از حقوق خواهند داشت .

 3. استفاده از هر نوع مرخصی موکول  به تقاضای کتبی همکار وموافقت کتبی مسئول مربوطه و ثبت در سیستم کسری می باشد .

 4. مدت مرخصی از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به طور 2روز یک ساعت و ده دقیقه در ماه به فرد تعلق می گیرد .

 5. بانوانی که فرزند شیر خوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیرخوار خود از یک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند .

 6. مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (تا 3 ساعت در یک شیفت )نیز جز مرخصی سالیانه لحاظ خواهد شد .(پاس ساعتی )

 7. درصورت عدم استفاده همکارازمرخصی استحقاقی سالانه به استناد ماده 66قانون کارتنها 9روزآن قابل ذخیره درسال آینده خواهندبود 0

مرخصی استعلاجی

 1. همکاران حداقل دریکی ازشرایط زیروبراساس مقررات ذیل می توانند ازمرخصی استعلاجی استفاده نمایند:

 • ابتلابه بیماری که مانع ازانجام خدمت باشد  .

 • بیماری صعب العلاج

 • زایمان

 1. استفاده از مرخصی استعلاجی و پذیرش آن توسط مسئول مربوطه و تایید واحد اداری ،منوط به حصول شرایط زیر میباشد.

 2. گواهی پزشک معالج حداکثر بیش از 3 روز در ماه ،با تایید مسئول مربوطه و تایید امور اداری مورد قبول میباشد و پس از آن به شعبه 2،تامین اجتماعی ارائه می دهند .

 3. گواهی مرخصی استعلاجی بایستی قبل از اتمام مرخصی استعلاجی حتما به رویت و تایید پزشک معتمد بیمارستان رسیده باشد ،در غیر اینصورت مدت مذکور مورد تایید نخواهد بود .

 4. همکارانی که به هر دلیل نیازمند استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از 3روز می باشند ،موظفند حداکثر 48 ساعت از شروع زمان استعلاجی ،به طریق مقتضی مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع داده و گواهی استعلاجی را به امور اداری ارسال نمایند (به استناد ماده 59 رفاه و تامین اجتماعی ،بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی موقتا قادر بکار نیستند :به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد و حقوق استحقاقی ،دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط تبصره های ذیل ماده فوق الذکر خواهند داشت .)

 

 1. عدم استفاده از مرخصی استعلاجی تجویز شده هیچ گونه حقی را برای همکار ایجاد نمی نماید .

 2. تبعات هر گونه تاخیر در اعلام مرخصی استعلاجی به واحد اداری مستقیما به عهده خود همکار می باشد .

مرخصی بدون حقوق :

 1. به استناد ماده 72 قانون کار ،مدت و نحوه قطع همکاری و زمان شروع بکار مجدد با توافق و تایید مسئول مربوطه  و تایید واحد اداری میسر خواهد بود .

 2. جمعه و روزهای تعطیل رسمی که بین ایام مرخصی بدون حقوق و استعلاجی واقع است ،جز مرخصی محسوب می شود .

 3. ایام مرخصی بدون حقوق جز ایام کارکرد محسوب نشده وبه نوعی قطع رابطه همکاری محسوب می گردد.بابت ایام مذکور هیچگونه حق السعی ،سنوات و عیدی به همکار تعلق نخواهد گرفت .

 4. استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :

 1. مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود .

 2. مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید .

 3. مستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .

 4. مستخدم پس از استفاده 4ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود .

مرخصی اشعه :

پرتو کاران از یک ماه مرخصی اشعه بازا یکسال کاری برخوردارند که این مدت باید در هر سال استفاده شود و قابل ذخیره نخواهد بود .

مرخصی زایمان :

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند؛ مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان سوم به بعد، تعلق نمی گیرد.

به موجب ماده 67 قانون سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 است که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

در ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی نیز آمده است، بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. 

سازمان تأمین اجتماعی بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین نامه هایی که از طرف هیئت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد. 

کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از این رو کمک بارداری به جای مزد در دوران مرخصی اعطا می شود.

زنان بیمه شده غیر شیرده یا همسران بیمه شده مرد حسب مورد تابع ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی یا ۷۶ قانون کار هستند؛ از سال ۱۳۸۰ تاکنون مدت مرخصی زایمان مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند برای وضع حمل دوقلو ۵ماه (۱۵۰) روز و برای زایمان ۳قلو و بیشتر یکسال (۳۶۵) روز بوده و به موجب ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۶ مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیردولتی ۶ماه است و در تمام این مدت مستحق دریافت کمک بارداری هستند؛ به موجب قانون تنظیم خانواده مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و بعد از آن تعلق نمی گیرد. 

براساس ماده۶۹ در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد.

قوانین استفاده از مرخصی زایمان

* به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا  6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعاده های مربوط داده میشود . معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب میشود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .

* بانوانی که در طول بارداری با تائید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند از مرخصی زایمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.

* مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول قانون خدمت نیمه وقت مانند همکاران رسمی شاغل تمام وقت خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین نامه هایی که از طرف هیئت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد. 

کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از این رو کمک بارداری به جای مزد در دوران مرخصی اعطا می شود.

زنان بیمه شده غیر شیرده یا همسران بیمه شده مرد حسب مورد تابع ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی یا ۷۶ قانون کار هستند؛ از سال ۱۳۸۰ تاکنون مدت مرخصی زایمان مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند برای وضع حمل دوقلو ۵ماه (۱۵۰) روز و برای زایمان ۳قلو و بیشتر یکسال (۳۶۵) روز بوده و به موجب ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۶ مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیردولتی ۶ماه است و در تمام این مدت مستحق دریافت کمک بارداری هستند؛ به موجب قانون تنظیم خانواده مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و بعد از آن تعلق نمی گیرد. 

براساس ماده۶۹ در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد.

نکات مهم :

 1. همکاران موظف هستند در زمان تقاضای مرخصی استحقاقی از میزان مانده مرخصی خود مطلع و پس از تایید مدت مرخصی از واحد اداری ،موافقت مسئول خود را اخذ و حداکثر 24 ساعت قبل از شروع مرخصی آن را به مسئول مربوطه یا به واحد اداری تحویل دهند .

 2. در موقع پیش بینی نشده همکار موظف است در اولین ساعت روز کاری مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع مسئول مربوطه رسانده و موافقت شفاهی را اخذ نمایند و حداکثر تا پایان ساعت کاری اولین روز حضور پس از مرخصی ،تایید کتبی را اخذ نموده و تحویل واحد اداری دهند .

 3. در هنگام استفاده از مرخصی استحقاقی ساعتی ،همکار موظف است برگ مربوطه را قبل از خروج به تایید مسئول مربوطه رسانده و در هنگام خروج به نگهبان وقت تحویل داده و سپس نسبت به ثبت کارت تردد خود اقدام نماید .عدم توجه به موارد عنوان شده در این بند به منزله خروج غیر موجه تلقی و برابر مقرارت داخلی برخورد خواهد شد .تاکید می گردد در هنگام ورود مجدد الزاما بایستی نسبت به ثبت ساعت ورود خود در سیستم اقدام نماید .

 4. به منظور رعایت ماده 59رفاه و تامین اجتماعی همکار موظف است برگ مرخصی استعلاجی خود را پس از تایید های عنوان شده حداکثر تا پایان ساعت کاری اولین روز حضور به واحد اداری تسلیم نماید .

 5. تاکید می گردد عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص مرخصی استعلاجی به واحد مربوطه و امور اداری از سوی همکار و ایجاد هر گونه مغایرت در لیست های حقوقی و بیمه و هر گونه تاییدو پرداخت حقوق ایام استعلاجی از سوی تامین اجتماعی مستقیما به عهده خود همکار می باشد .

 6. در صورت هر گونه تاخیر برابر بندهای عنوان شده واحد اداری هیچ گونه تعهدی در پذیرش و اعمال برگهای مرخصی روزانه و ساعتی و استعلاجی نداشته و عدم رعایت مقررات مذکور به منزله تاخیر و تعجیل و غیبت لحاظ خواهد شد .

 

ضوابط و مقررات خروج از خدمت :

 1. محول شدن وظیفه موقت به کارمند ،غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد .

 2. اعزام کارمند بطور موقت به واحدهای سازمانهای بالا دستی جهت اموری شخص

 3. تعلیق :عبارت از آن است که کارمندان طبق حکم مقامات صلاحیت دار تا تعیین تکلیف آنان به موجب احکام دادگاه و یا آرا مراجع قانونی ذی صلاح بطور موقت از ادامه خدمت در موسسه محروم شده باشند .

 4. استعفا :عبارت از وضع کارمندانی است که به درخواست خود از ادامه خدمت در موسسه معاف می گردند .

 5. غیبت موجه :وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او برای موسسه محرز شده باشد .

 6. غیبت غیر موجه :ناظر بر وضع کارمندانی است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجه در محل خدمت حاضر نگردند .

 7. اخراج :عبارت از وضع کارمندانی است که در اجرای احکام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا آرا قانونی مراجع ذی صلاح به خدمت آنان در موسسه به طور دایم خاتمه داده می شود .

 8. معذوریت استعلاجی :عبارت از آن است که کارمندان در صورت ابتلا به بیماری یا زایمان از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند .

 9. بازنشستگی :کارمندانی که طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شده و از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند .

 10. حداقل 10سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .

 11. -سن مرد به شصت سال تمام رسیده باشد وسن زن به 55 سال تمام رسیده باشد

 12. - کسانی که 30سال تمام کار کرده باشند ودر هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50سال وسن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری باز نشستگی نمایند .

 13. - زنان کارگر با داشتن 20سال سابقه کار و42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

 14. در صورت باز نشستگی پیش از موعد باید حداقل 25 سال سابقه خدمت داشته باشند .