آموزش پرسنل

ارتقا سلامت کارکنان

پمفلت های آموزشی   

 انواع دیابت          

تغذیه وفشار خون   

تغذیه ودیابت        

خود مراقبتی        

دیابت و ورزش    

قلبی و دیابتی     

ترک دخانیات     

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 21 مرداد 1402