کمیته های بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی (مدت و فاصله زمانی برگزاری) 1400

 

 

 

ردیف

عنوان کمیته ها

فاصله زمانی برگزاری

دبیر کمیته

1

پایش و سنجش کیفیت

2 ماهه

مسئول بهبود کیفیت

2

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

1 ماهه

مسئول فناوری اطلاعات

3

اخلاق بالینی

1 ماهه

مسئول حقوق گیرنده خدمت

1-3

انضباطی(زیر مجموعه کمیته اخلاق بالینی)

بر حسب ضرورت

مسئول منابع انسانی

2-3

انطباق امور اداری و موازین شرعی

1 ماهه

مسئول حقوق گیرنده خدمت

4

پیشگیری و کنترل عفونت

1 ماهه

سوپروایزر کنترل عفونت

1-4

نظارت بر فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی *

3 ماهه

سوپروایزر کنترل عفونت

5

بهداشت محیط

1 ماهه

مسئول بهداشت محیط

6

حفاظت فنی و بهداشت کار

1 ماهه

مسئول بهداشت حرفه ای

7

مدیریت خطر حوادث و بلایا

1 ماهه

مسئول تاسیسات

8

ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس

1 ماهه

سرپرستار اورژانس

9

ترویج زایمان طبیعی و ایمن

1 ماهه

سرپرستار بخش زنان

10

ترویج تغذیه با شیر مادر

3 ماهه

مسئول برنامه ترویج تغذیه
با شیر مادر

11

اقتصاد درمان

3ماهه

مسئول تجهیزات پزشکی

12

درمان، دارو و تجهیزات پزشکی**

3ماهه

مسئول داروخانه

13

مرگ و میر و عوارض بیمارستانی و زیر کمیته های مربوطه

1 ماهه

پزشک متخصص داخلی

14

طب انتقال خون****

1 ماهه

پزشک ارشد هموویژیلانس

15

آموزش سلامت به بیمار/ مددجو و خانواده

3 ماهه

سوپروایزر آموزشی

16

مراقبت های آغوشی(KMC)

برحسب ضرورت

سرپرستار NICU

17

طبقه بندی مشاغل

6 ماهه

مسئول منابع انسانی

18

کسورات

1 ماهه

مسئول اطلاعات سلامت

19

تغذیه بالینی

2 ماهه

مسئول تغذیه

20

حفاظت فیزیکی

3 ماهه

مسئول حراست

 
 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 9 بهمن 1400