دیدارهای صمیمانه روز پزشک

روز پزشک از نگاه دوربین

 

 

کد خبر: 435
  تاریخ خبر : 1 شهریور 1400
 407